Cấu hình Raspberry Pi 4 thành Wireless Access Point                     +- RPi -------+
                   +---+ 192.168.1.2 |     +- Laptop ----+
                   |  |   WLAN AP +-))) (((-+ WLAN Client |
                   |  | 192.168.3.1 |     | 192.168.3.2 |
                   |  +-------------+     +-------------+
         +- Router ----+   |
         | Firewall  |   |  +- PC#1 ------+
(Internet)---WAN-+ DHCP server +-LAN-+---+ 192.168.1.3 |
         | 192.168.1.1 |   |  +-------------+
         +-------------+   |
                   |  +- PC#2 ------+
                   +---+ 192.168.1.4 |
                     +-------------+
[Đọc tiếp]

Tính thời gian thực thi thực sự trong C++

#include <chrono>

int main() {
	std::chrono::time_point <std::chrono::system_clock, std::chrono::duration<double, std::milli>> then = std::chrono::high_resolution_clock::now();;

	// ... do something ...

	std::chrono::time_point <std::chrono::system_clock, std::chrono::duration<double, std::milli>> now = std::chrono::high_resolution_clock::now();;
	double elapseTimeInMS = (now - then).count();

	return 0;
}

Cách viết khác ngắn hơn:

#include <chrono>

using namespace std;

int main() {
	auto then = chrono::high_resolution_clock::now();

	// ... do something ...

	auto now = chrono::high_resolution_clock::now();
	double elapseTimeInMS = chrono::duration<double, milli>(now - then).count();

	return 0;
}
cpp 

Hiển thị tab Firefox trên nhiều dòng

 1. Truy cập about:config, bật tùy chọn toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets.
 2. Truy cập about:support > Profile Directory > Open Directory. Cửa sổ thư mục profile sẽ bật ra.
 3. Trong thư mục profile, tạo thư mục chrome nếu chưa tồn tại.
 4. Trong thư mục chrome, tạo file userChrome.css.
 5. Copy nội dung từ file multi-row_tabs.css vào file userChrome.css.
 6. Khởi động lại Firefox.
firefox  css 

Bật Application Launcher trên Latte Dock bằng phím tắt Window

 • Bấm chuột phải vào dock > Layouts > Configure…
 • Trong cửa sổ Settings, chuyển tới tab Preferences
 • Trong mục Actions > Chọn Press ⌘ to activate Application Launcher

Hoặc

 • Mở file ~/.config/kwinrc lên và thêm đoạn sau:

  ...
  [ModifierOnlyShortcuts]
  Meta=org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu
  ...
  
 • Reload KWin:

  $ qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure
  

  Github QA

Tạo GPG key với text file

Tạo 1 file text tên là gpg_gen_key với đầy đủ thông tin cho việc tạo key:

Key-Type: 1
Key-Length: 2048
Subkey-Type: 1
Subkey-Length: 2048
Name-Real: My Name
Name-Email: [email protected]
Expire-Date: 0
Passphrase: secretpass

Tiến hành tạo key từ file text trên:

gpg --batch --gen-key gpg_gen_key
gpg 

NGINX Basic Authentication

Gói yêu cầu

 • Trên Debian: apache2-utils.

  sudo apt-get install apache2-utils
  
 • Trên Fedora: httpd-tools.

  sudo dnf install httpd-tools
  

Tạo file lưu trữ user:password

Tạo file /etc/nginx/.htpasswd là file chứa thông tin về người dùng và mật khẩu.

sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd user1

Tùy chọn -c chỉ nên dùng nếu file chưa tồn tại nếu không nó sẽ ghi đè file đã có. Để thêm người dùng khác, ta chạy lệnh giống như trên nhưng bỏ tùy chọn -c.

sudo htpasswd /etc/nginx/.htpasswd user2
[Đọc tiếp]
nginx